PRIVACY VERKLARING

INLEIDING

 

Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Sandra Kuijpers Fotografie persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

De AVG schrijft voor dat Sandra Kuijpers Fotografie inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.

Sandra Kuijpers Fotografie zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.

 

VERANTWOORDELIJKE

Sandra Kuijpers fotografie, Spanvlinderlaan 1, 5691RW Son en Breugel | www.sandrakuijpers.nl | sandrakuijpers@me.com | KVK 17254621

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Sandra Kuijpers Fotografie verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • Achternaam en indien van toepassing bedrijfsnaam
 • Voornaam
 • Geslacht
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Email adres
 • Bankrekeningnummer
 • Klantnummer
 • Factuurnummer

 

VERWERKINGSGROND

Sandra Kuijpers Fotografie verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:

 • De betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven;
 • De verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Sandra Kuijpers Fotografie met betrokkenen heeft gesloten;
 • Sandra Kuijpers Fotografie een wettelijke verplichting dient na te komen;
 • Een gerechtvaardigd belang van Sandra Kuijpers Fotografie, waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van Sandra Kuijpers Fotografie aan betrokkene.

 

VERWERKINGSDOEL

De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • Uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene;
 • Facturatie;
 • Afleveren producten (foto’s ander materiaal) of diensten;
 • Informatie over wijzigen producten en diensten;
 • Marketing, promotie, reclame;
 • Telefonisch contact, email contact;
 • Uitvoering wettelijke verplichtingen.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

 

Sandra Kuijpers Fotografie verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht zal een verwerkersovereenkomst gesloten worden om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveilig en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Sandra Kuijpers Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

BEWAARDUUR VAN PERSOONSGEGEVENS

Sandra Kuijpers Fotografie zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijke geregeld is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor worden per doel de volgende bewaartermijnen gehanteerd:

 • Wettelijke grondslag: Sandra Kuijpers Fotografie houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen;
 • Marketingdoeleinden: 10 jaar
 • Verzenden nieuwbrief en/of reclame: 10 jaar
 • Telefonisch contact: 10 jaar
 • Informeren of wijzigingen van diensten: 10 jaar

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor “marketingdoeleinden”, het versturen van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan via de website van Sandra Kuijpers Fotografie of door middel van telefonisch contact of per e-mail. Sandra Kuijpers Fotografie zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.

 

GEBRUIK VAN COOKIES OP DE WEBSITE

Sandra Kuijpers Fotografie maakt geen gebruik van cookies op de website.

 

BEVEILIGING VAN DE DOOR SANDRA KUIJPERS VASTGELEGDE PERSOONSGEGEVENS

Sandra Kuijpers Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Sandra Kuijpers Fotografie. Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal Sandra Kuijpers Fotografie onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijk te beperken. Sandra Kuijpers Fotografie meldt, indien er sprake is van een privacyrisico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt Sandra Kuijpers Fotografie onverwijld contact op met deze betrokkenen.

 

RECHT OP INZAGE, CORRECTIE, BEPERKING EN VERWIJDERING; KLACHTRECHT

U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met Sandra Kuijpers Fotografie via sandrakuijpers@me.com.

 

INTREKKEN TOESTEMMING

U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van Sandra Kuijpers Fotografie schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistiek vrijheid). Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een modelovereenkomst en/of quit claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.

Copyrighted Image